Không đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân tại NTLS

Xem nội dung chi tiết tại đây