KHỐI XÃ, THỊ TRẤN THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT 47%

Chỉ tiêu giao thu ngân sách đối với 14 xã, thị trấn của huyện là  hơn 3 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6 năm 2021, các xã, thị trấn mới thu ngân sách đạt 47% kế hoạch năm.  

xã Nguyên Phúc là một trong hai xã thu ngân sách đạt cao nhất

 Đến hết quý II đã thu được hơn 1,4 tỷ đồng, đạt thấp so với cùng kỳ. Trong đó có 2 xã thu đạt từ 60% trở lên là xã Nguyên Phúc và Tân Tú, 3 xã, thị trấn thu đạt từ 50%-60% là Thị trấn Phủ Thông, xã Sỹ Bình và xã Mỹ Thanh, 9 xã còn lại thu dưới 50%.

6 tháng cuối năm 2021, số phải thu  còn lại của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là hơn 1,6 tỷ đồng, để hoàn thành chỉ tiêu, các xã, thị trấn phấn đấu nỗ lực thu đủ, không thu sót, không có nợ ngân sách. Đây là nhiệm vụ khá khó khăn, đặc biệt là việc miễn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025, buộc các xã phải thay đổi cơ cấu và chỉ tiêu thu, chuyển sang thu bù vào các nguồn khác phát sinh trên địa bàn./.

Đào Kiên