Khảo sát quy hoạch chung thị trấn Phủ Thông và định hướng phát triển du lịch khu vực thị trấn Phủ Thông-Vằng Áng, xã Vi Hương

0