Khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2018

Sáng ngày 07/8/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục trên địa bàn huyện.

Nội dung bồi dưỡng lần này tập trung vào các vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy BCH TW Đảng khoá XII; tình hình trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2018; những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh và cấp uỷ địa phương; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ; trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Thông qua đợt tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong tình hình mới. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên cùng toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo./.