Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng năm 2023