Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

0

Ngày 07/7/2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 3). Dự khai mạc có đồng chí đồng chí Lê Hồng Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Trương Cao Thuần – Phó Ban Tổ chức Huyện ủy.

Lớp gồm 78 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện. Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (có sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng) gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 03 chuyên đề bổ trợ. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những nội dung, kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; về lịch sử đường lối phát triển của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Ngoài ra, còn định hướng cho học viên về phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.