Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng – Lớp thứ 3 năm 2015

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bạch Thông tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ ba năm 2015). Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các giảng viên, cùng 40 học viên là những quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc huyện.

Trong thời gian từ ngày 09 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2015, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số thông tin thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lường Văn Vương – Huyện ủy viên – Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong thời gian diễn ra lớp học, đồng chí yêu cầu: Ban tổ chức lớp học cần thực hiện tốt làm tốt công tác tổ chức lớp học, đảm bảo thời gian, chương trình, nội dung của khóa học. Đề nghị các giảng viên trong quá trình lên lớp, giảng dạy cần truyền đạt các kiến thức cơ bản, khái quát, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức được học. Đồng chí cũng yêu cầu đối với các học viên tham gia lớp học, cần sắp xếp thời gian tham gia lớp học đầy đủ, chấp hành tốt nội quy của lớp học đề ra, cố gắng tiếp thu tối đa những kiến thức, nỗ lực trong học tập.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống từ đó xây dựng cho mình hướng phấn đấu để sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.