KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng 21/11/2022, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 32 đảng viên mới của các chi, đảng bộ trên địa bàn. Dự lớp khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Hà Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Huyện uỷ.

 Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng từ ngày 21 – 29/11/2022, các đảng viên mới sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và Đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;Tăng cường xây dựng chính đốn đảng; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và chuyên đề địa phương thăm quan Di tích lịch sử quốc gia Đồn Phủ Thông.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Ban tổ chức lớp học, duy trì lớp theo đúng nội dung, chương trình đã đề ra. Giảng viên thực hiện tốt công tác giảng dạy truyền đạt rõ ràng, đầy đủ nội dung các bài giảng. Trong quá trình giảng dạy thực hiện tốt việc kết hợp với lý luận với thực tiễn, tăng cường trao đổi, thảo luận để viết bài thu hoạch đạt kết quả đạt chất lượng…/.

Ngọc Diệp