Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên dự bị

Sáng ngày 01/12/2014, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bạch Thông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên dự bị (lớp thứ hai năm 2014). Tới dự có đồng chí Hoàng Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các đồng chí giảng viên và 53 học viên là đảng viên mới kết nạp của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Trong 07 ngày (từ 01 đến 08/12/2014), các học viên sẽ được truyền đạt 9 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Phát triển giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết của người cán bộ, đảng viên, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, là cơ sở để các chi, đảng bộ trực thuộc xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong huyện ngày càng lớn mạnh.