KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4

Sáng ngày 04/8/2020, UBND huyện đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Duy Luân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng .

               Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 với 48 học viên là cán bộ đảng viên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia học tập từ ngày 04 đến ngày 07/8/2020 với các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia….
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Duy Luân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.

Đào Kiên