Khai giảng bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bạch Thông, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông phối hợp với Hội Nông dân huyện đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Văn Tiến – Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở lần này có 60 đồng chí là ủy viên BCH Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Mục đích nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội. Nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2014 với các chuyên đề chính: Chuyên đề 01 Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyên đề 02 Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại. Chuyên đề 03  Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Chuyên đề 04 Hội Nông dân Việt Nam – Tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam. Chuyên đề 05 Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở. Chuyên đề 06 Một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở.

Sau buổi học các thành viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về tổ chức Hội Nông dân Việt Nam huyện Bạch Thông và một số nghiệp vụ công tác của cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.