Kết quả ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 17/3/ 2020 đến nay

Xem nội dung chi tiết tại đây: