Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

0

Xem nội dung chi tiết tại đây