Kết quả hưởng ứng phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020 (đến hết ngày 10/11/2020)

0

Xem nội dung chi tiết tại đây