Kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế – xã hội năm 2017 về tình hình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

0

Xem nội dung chi tiết tại đây