Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây