Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp đôn đốc công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng; dự kiến phân bổ vốn đầu tư công trung hạn năm 2021; rà soát bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

0

Xem nội dung chi tiết tại đây