Kế hoạch xây dựng mô hình tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng và tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây