Kế hoạch về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây