Kế hoạch TXCT sau kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch TXCT sau kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX với nội dung, địa điểm và thời gian cụ thể như sau:

Xem chi tiết Kế hoạch số 140/KH-HĐND ngày 28/12/2017 tại đây!