Kế hoạch tuyên truyền về thi đua yêu nước; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây