Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 21/4/2017, Huyện ủy Bạch Thông ban hành kế hoạch số 59-KH/HU, cụ thể như sau:

Xem chi tiết Văn bản tại đây!