Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây