Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây