Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây