Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông giai đoạn 2021 – 2025

Xem nội dung chi tiết tại đây