Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây