KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI THIỆN VỆ SINH CÁ NHÂN, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2019-2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG

Thực hiện Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn, cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: