Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (Mũi 4) trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây