Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” (Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2021)

Xem nội dung chi tiết tại đây