Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây