Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn II (2022 – 2027) trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây