Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây