Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây