Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4

Xem nội dung chi tiết tại đây