Kế hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây