Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây