Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hương ước, quy ước, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây