Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây