Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây