Kế hoạch triển khai đề án đảm bảo cơ sở vật chất ngành y tế huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây