Kế hoạch triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây