Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây