Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây: 4