KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” HUYỆN BẠCH THÔNG

Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Đề án, cụ thể như sau: KH TONG KET 10 NAM(13.07.2020_14h52p19)_signed Kèm Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: 377_signed