Kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây