KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG GIAI ĐOẠN 2000-2020

Thực hiện Kế hoạch số 404/KH-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000-2020, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi tắt là Phong trào) trên địa bàn huyện giai đoạn 2000 – 2020 với những nội dung cụ thể như sau: Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH(22.07.2020_17h38p33)_signed