Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây