Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tuyến cấp tỉnh về triển khai nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho cán bộ chủ chốt các cấp

0

Xem nội dung chi tiết tại đây