Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây